Algemene voorwaarden Verjaardagsvoordeel

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Verjaardagsvoordeel: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Rivierstraat 1, 6566 CE te Millingen aan de Rijn, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 55411568.
 2. Ondernemer: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Verjaardagsvoordeel een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Verjaardagsvoordeel en de Ondernemer gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst Partijen in het kader waarvan de Ondernemer voor bepaalde of onbepaalde tijd een of meerdere Verjaardagsacties middels de Website laat aanbieden.
 5. Verjaardagsactie: iedere in het kader van de Overeenkomst door Verjaardagsvoordeel namens de Ondernemer op de Website geopenbaarde actie op basis waarvan een selecte groep Consumenten (te weten Consumenten die aan de voorwaarden van de Verjaardagsactie voldoen door jarig te zijn of onlangs jarig te zijn geweest of te worden) onder bijzondere voorwaarden aanspraak maakt op het afnemen van producten en/of diensten van de Ondernemer.
 6. Consument: eenieder die gebruik maakt of kan maken van een middels de Website geopenbaarde Verjaardagsactie.
 7. Website: de website verjaardagsvoordeel.nl, bestemd voor de openbaring van Verjaardagsacties aan Consumenten.
 8. Voucher: een door Verjaardagsvoordeel in het kader van een Verjaardagsactie samengestelde of samen te stellen waardebon met betrekking tot een of meer producten of diensten van de Ondernemer, welke Consumenten bij de Ondernemer kunnen verzilveren.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de Ondernemer gericht aanbod van Verjaardagsvoordeel tot het aangaan van een Overeenkomst en iedere tot stand gekomen Overeenkomst als zodanig.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Ondernemer, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Ondernemer kan kiezen uit drie typen Overeenkomsten, te weten:
 2. Gratis vermelding van de Verjaardagsactie(s);
 3. Bredere vermelding van Verjaardagsactie(s) én zoekmachine-optimalisatie, tegen betaling;
 • Bredere vermelding van Verjaardagsactie(s), zoekmachine-optimalisatie én gebruik van Vouchers, tegen betaling.
 1. Elk aan de Ondernemer gericht aanbod van Verjaardagsvoordeel tot het aangaan van een Overeenkomst is vrijblijvend. Verjaardagsvoordeel is nimmer verplicht een Overeenkomst met de Ondernemer aan te gaan. Producten en diensten waarvan de handel krachtens de wet- en/of regelgeving niet is toegestaan, alsook andere producten en diensten die naar oordeel van Verjaardagsvoordeel niet geschikt zijn voor plaatsing op de Website, zullen door Verjaardagsvoordeel in elk geval niet worden geaccepteerd.
 2. Aan een aanbod van Verjaardagsvoordeel dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de Ondernemer geen rechten ontlenen.
 3. Een Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 2 en lid 3, tot stand op het moment dat de Ondernemer het aanbod van Verjaardagsvoordeel, op de eventueel daartoe door Verjaardagsvoordeel aangewezen wijze, heeft aanvaard.

ARTIKEL 4. | TUSSENTIJDSE VERWIJDERING VERJAARDAGSACTIES

 1. Het is de Ondernemer toegestaan de middels de Website geplaatste Verjaardagsactie van de Website te laten verwijderen door daartoe een verzoek in te dienen bij Verjaardagsvoordeel. Verwijdering van een Verjaardagsactie voordat de Overeenkomst conform het bepaalde in artikel 6 is geëindigd, biedt de Ondernemer geen recht op kwijtschelding of restitutie.
 2. Verjaardagsacties kunnen door Consumenten worden voorzien van een review. In geval een Verjaardagsactie een gemiddelde beoordeling heeft van slechts één of twee sterren, is Verjaardagsvoordeel gerechtigd de Verjaardagsactie van de Website te verwijderen. In onderling overleg tussen Partijen kan de Verjaardagsactie worden gewijzigd, zonder dat dit de looptijd van de Overeenkomst beïnvloedt, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders wordt overeengekomen. Op voornoemde situatie is het bepaalde in de laatste zin van lid 1 van overeenkomstige toepassing.
 3. Voorts kunnen Verjaardagsacties door Verjaardagsvoordeel van de Website worden verwijderd op grond van opschorting of ontbinding van de Overeenkomst op grond van artikel 8 of 9.
 4. De Ondernemer heeft zich, door het laten openbaren van de Verjaardagsactie op de Website, jegens Consumenten mogelijk reeds verbonden tot het leveren van de aan de Verjaardagsactie verbonden producten en/of diensten onder de daarbij gestelde voorwaarden. Verwijdering van een Verjaardagactie op welke grond dan ook, laat onverlet dat de Ondernemer deze eventuele verbintenis tussen hem en Consumenten dient na te komen. De Ondernemer vrijwaart Verjaardagsvoordeel van alle aanspraken van Consumenten en overige derden ter zake.

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN

Alle uitvoeringstermijnen waartoe Verjaardagsvoordeel zich jegens de Ondernemer heeft verbonden, zoals wat betreft het samenstellen, plaatsen en verwijderen van Verjaardagsacties, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Verjaardagsvoordeel treedt niet eerder in dan nadat de Ondernemer Verjaardagsvoordeel Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Verjaardagsvoordeel de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 6. | DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Een Overeenkomst als bedoeld in artikel 3.1 onder I., wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Een Overeenkomst als bedoeld in artikel 3.1 onder II. en III., wordt geacht te zijn aangegaan voor eveneens onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen.
 3. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt na verstrijken van deze bepaalde tijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij:
 • de Overeenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd;
 • uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat de Overeenkomst door verstrijken van de bepaalde tijd van rechtswege eindigt.
 1. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan of stilzwijgend verlengd, eindigt door opzegging per e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de eventuele bepaalde looptijd is verstreken.

ARTIKEL 7. | VOUCHERS

 1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de Overeenkomst tevens voorziet in het verstrekken van Vouchers aan Consumenten.
 2. Vouchers worden door Verjaardagsvoordeel digitaal geleverd aan Consumenten die zich voor de Verjaardagsactie hebben aangemeld. Op de Voucher staat de naam met geboortedatum van de Consument teneinde de Ondernemer in staat te stellen om te beoordelen of de Consument geldig van de Voucher gebruik maakt. Tevens zijn Vouchers voorzien van een QR-code. Middels scannen van de QR-code met een smartphone, dient de Ondernemer de Voucher te laten verzilveren. In het vouchersysteem van Verjaardagsvoordeel zitten een aantal controlemechanismen ingebouwd zodat dezelfde Consument niet meerdere Vouchers kan aanvragen voor zichzelf en na verzilvering van de Voucher deze niet nogmaals kan worden gebruikt. Zolang de Ondernemer gebruikmaakt van het vouchersysteem van Verjaardagsvoordeel en de betreffende Overeenkomst aldus voortduurt, worden Consumenten die een Voucher m.b.t een Verjaardagsactie van de Ondernemer hebben ontvangen, jaarlijks kort vóór hun verjaardag door Verjaardagsvoordeel in kennis gesteld van eventueel op dat moment lopende Verjaardagsacties van de Ondernemer.
 3. Vouchers zijn geldig conform de eventueel daartoe door de Ondernemer aan Verjaardagsvoordeel verstrekte gegevens. Indien het product dat of de dienst die middels een Voucher wordt aangeboden, niet langer beschikbaar is, dient de Ondernemer Verjaardagsvoordeel daarvan onverwijld mededeling te doen. Verjaardagsacties waarvoor Vouchers door Verjaardagsvoordeel worden uitgegeven, worden onverwijld na de mededeling van de Ondernemer ter zake, althans zo spoedig mogelijk daarna, van de Website verwijderd.
 4. Een door Verjaardagsvoordeel aan een Consument verstrekte Voucher geeft de Consument recht op verzilvering daarvan bij de Ondernemer. Uitsluitend de Ondernemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Consumenten, welke verplichtingen voortvloeien uit het kunnen verzilveren van de Voucher. De Ondernemer vrijwaart Verjaardagsvoordeel van alle aanspraken van Consumenten en overige derden ter zake.
 5. Een Voucher geeft de houder daarvan recht op afname van het betreffende product of de betreffende dienst. De houder van een geldige Voucher die de Voucher middels zijn smartphone of uitgeprint als eerste toont bij de bedoelde afname, maakt jegens de Ondernemer aanspraak op het product c.q. de dienst. De Ondernemer mag ervan uitgaan dat de houder van een geldige Voucher ook de rechthebbende daarop is.
 6. Het is de verantwoordelijkheid van de Ondernemer om vóór verzilvering van Vouchers te beoordelen of het een geldige Voucher betreft. Verjaardagsvoordeel is jegens de Ondernemer nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Vouchers onterecht of onbedoeld door de Ondernemer zijn geaccepteerd.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Indien de Overeenkomst voorziet in een betalingsverplichting voor de Ondernemer, worden het maandbedrag en de opstartkosten uitdrukkelijk in het aanbod van Verjaardagsvoordeel vermeld. Deze bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De eventuele opstartkosten worden bij totstandkoming van de Overeenkomst of samen met de eerste maandtermijn gefactureerd, zulks naar keuze van Verjaardagsvoordeel.
 3. Het eventuele maandbedrag factureert Verjaardagsvoordeel maandelijks, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat de maandbedragen jaarlijks ineens worden gefactureerd.
 4. De Ondernemer is gehouden om elke door Verjaardagsvoordeel ingediende factuur te voldoen binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn. Betalingen geschieden middels overboeking of automatische incasso. In geval van automatische incasso verstrekt de Ondernemer Verjaardagsvoordeel een machtiging om de verschuldigde bedragen automatisch van de bankrekening van de Ondernemer af te schrijven. Indien de machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken of in geval een betaling wordt gestorneerd, dan dient de betaling alsnog middels overboeking te geschieden, binnen de door Verjaardagsvoordeel op de betreffende factuur vermelde termijn.
 5. De Ondernemer dient te betalen zonder enig beroep op opschorting of verrekening.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Ondernemer van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Ondernemer, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Ondernemer verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Ondernemer.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Verjaardagsvoordeel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, downtime van de Website, storingen in het vouchersysteem en andere omstandigheden waardoor Verjaardagsvoordeel niet in staat is de Overeenkomst na te komen.
 2. Indien de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan twee maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Indien Verjaardagsvoordeel bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Verjaardagsvoordeel is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien en voor zover de Ondernemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Verjaardagsvoordeel ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Ondernemer zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Ondernemer ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Ondernemer Schriftelijk door Verjaardagsvoordeel in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Ondernemer zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Ondernemer in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Ondernemer anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Verjaardagsvoordeel gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 3. Voorts is Verjaardagsvoordeel gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd, bijvoorbeeld omdat het aanbod van producten of diensten verbonden aan de Verjaardagsactie achteraf voor Verjaardagsvoordeel pas in strijd blijkt te zijn met de wet- of regelgeving.
 4. De Ondernemer maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Verjaardagsvoordeel op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Tenzij de omstandigheid die tot ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, niet aan de Ondernemer kan worden toegerekend, is de Ondernemer verplicht de dientengevolge door Verjaardagsvoordeel misgelopen omzet te vergoeden.
 6. Indien Verjaardagsvoordeel de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle nog openstaande vorderingen op de Ondernemer, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Ondernemer staat er voor in dat hij volledig gerechtigd is zijn aanbod van producten/diensten die middels de Verjaardagsactie op de Website worden geopenbaard, onder de door hem gevoerde naam uit te doen brengen en hij daarmee geen inbreuk maakt op rechten van derden. De Ondernemer vrijwaart Verjaardagsvoordeel van alle aanspraken van derden ter zake.
 2. Uitsluitend de Ondernemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de producten en/of diensten die middels de Verjaardagsacties worden aangeboden. De Ondernemer vrijwaart Verjaardagsvoordeel van alle aanspraken van Consumenten en overige derden ter zake.
 3. Verjaardagsvoordeel staat er jegens de Ondernemer niet voor in dat en in welke mate Verjaardagsacties leiden tot hogere omzet voor de Ondernemer. Voorts geldt dat – indien SEO-optimalisatie onderdeel is van de Overeenkomst – Verjaardagsvoordeel niet voor een bepaalde ranking in zoekmachines kan instaan. Verjaardagsvoordeel verbindt zich ter zake vorenstaande in dit lid uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en aanvaardt ter zake het niet of onvoldoende behalen van resultaten geen enkele aansprakelijkheid.
 4. Verjaardagsvoordeel spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de Website te optimaliseren. Echter kan Verjaardagsvoordeel niet garanderen dat de voorzieningen op de Website onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op de Website steeds probleemloos functioneren. Elke aansprakelijkheid van Verjaardagsvoordeel ter zake is uitgesloten.
 5. Verjaardagsvoordeel is te allen tijde bevoegd de Website of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website of de servers van Verjaardagsvoordeel of derden waarvan de werking van de Website afhankelijk is. Alle aansprakelijkheid van Verjaardagsvoordeel als gevolg van de tijdelijke ontoegankelijkheid van de Website of onderdelen daarvan is uitgesloten.
 6. Voor zover er, ondanks het bepaalde in de Overeenkomst, enige aansprakelijkheid op Verjaardagsvoordeel rust, is deze aansprakelijkheid jegens de Ondernemer, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de daadwerkelijk door de Ondernemer over de laatste 12 maanden vóór het ontstaan van de schadeveroorzakende gebeurtenis, eventueel aan Verjaardagsvoordeel betaalde vergoedingen (excl. btw).
 7. Verjaardagsvoordeel is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, schade als gevolg van bedrijfstagnatie, overige gevolgschade, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met het gebruik van de Website en de overige uitvoering van de Overeenkomst door Verjaardagsvoordeel.
 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Ondernemer direct na het ontstaan of het (mogelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade daarvan Schriftelijk mededeling doet aan Verjaardagsvoordeel. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien de Ondernemer ter zake niet binnen bekwame tijd bij Verjaardagsvoordeel reclameert, welke termijn in ieder geval verloopt na 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 9. De Ondernemer vrijwaart Verjaardagsvoordeel van eventuele aanspraken van derden, waaronder die van Consumenten in het bijzonder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Ondernemer toerekenbaar is. Indien Verjaardagsvoordeel uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Ondernemer gehouden Verjaardagsvoordeel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Ondernemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Verjaardagsvoordeel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verjaardagsvoordeel en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Ondernemer.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de Website, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de beelden en teksten daarop, behoren toe aan Verjaardagsvoordeel dan wel zijn licentiegevers, voor zover deze rechten niet bij de Ondernemer zelf rusten. Het is de Ondernemer verboden het materiaal van Verjaardagsvoordeel dan wel zijn licentiegevers te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van de Website.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Verjaardagsvoordeel is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.
 2. Verjaardagsvoordeel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Ondernemer daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn.
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Gelderland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Verjaardagsvoordeel een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen.

Vandaag is jouw dag!