Disclaimer Verjaardagsvoordeel

Verjaardagsvoordeel biedt websitebezoekers middels deze website (www.verjaardagsvoordeel.nl) al dan niet betaald verjaardagsacties aan van bedrijven. Deze bedrijven zijn onafhankelijk van Verjaardagsvoordeel, hebben zich zelfstandig bij Verjaardagsvoordeel aangemeld en hebben hun verjaardagsacties zelf samengesteld en van de nodige informatie voorzien.

Verjaardagsvoordeel streeft ernaar om van de bedoelde bedrijven te verlangen steeds betrouwbare en actuele informatie op deze website te vermelden. Omdat deze informatie niet door Verjaardagsvoordeel, maar door de aangesloten bedrijven zelf is samengesteld, kan Verjaardagsvoordeel niet garanderen dat de verjaardagsacties van de aangesloten bedrijven steeds volledige, juiste, voor u nuttige en rechtmatige informatie bevatten. U kunt aan de bedoelde verjaardagsacties jegens Verjaardagsvoordeel dan ook geen rechten ontlenen of aanspraken geldig maken. Verjaardagsvoordeel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van verjaardagsacties en het aanbod van producten en/of diensten van de aangesloten bedrijven zoals weergegeven op deze website, en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

U bent zelf verantwoordelijk voor de omstandigheid óf en op welke wijze u de informatie op deze website gebruikt, met name als het gaat om informatie over en het aanbod van de producten en diensten van de bedrijven die op deze website worden vermeld. Het gebruik maken van de informatie op deze website is volledig voor uw eigen risico en het is uw verantwoordelijkheid om te beoordelen of de informatie op deze website voor u geschikt is.

Verjaardagsvoordeel behoudt zich het recht voor de informatie op deze website steeds aan te vullen en aan te passen en verjaardagsacties van de website te verwijderen. Verjaardagsvoordeel kan nimmer garanderen dat de informatie op deze website up-to-date is. Bovendien worden weergave-, type- en zetfouten op deze website voorbehouden.

Verjaardagsvoordeel kan niet garanderen dat deze website steeds foutloos en ononderbroken functioneert. Verjaardagsvoordeel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor disfunctioneren van deze website of een gedeelte daarvan. Verjaardagsvoordeel aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden, zoals die van de aangesloten bedrijven, waarnaar op deze website wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op deze website, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de beelden en teksten daarop, behoren toe aan Verjaardagsvoordeel dan wel de aangesloten bedrijven of andere licentiegevers van Verjaardagsvoordeel. Het is verboden het bedoelde materiaal te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale, persoonlijke gebruik van deze website.

Verjaardagsvoordeel behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze disclaimer te allen tijde en zonder nadere kennisgeving te wijzigen. U wordt dan ook, als u vaker op deze website terugkeert, aanbevolen de inhoud van dit document regelmatig te raadplegen.

Nederlands recht is van toepassing.

Vandaag is jouw dag!